วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด----------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังนี้1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ1.1 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 10 ตำแหน่ง 27 อัตรา ประกอบด้วย(1) นิติกร จำนวน 3 อัตรา(2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา(3) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา(4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา(5) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา(6) นักวิชาการคลัง จำนวน 3 อัตรา(7) สันทนาการ จำนวน 2 อัตรา(8) นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา(9) นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา(10) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา1.2 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง 21 อัตรา ประกอบด้วย(1) นายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา(2) นายช่างเขียนแบบ จำนวน 4 อัตรา(3) นายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา(4) นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา(5) เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา(6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา(7) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 6 อัตรา/2. คุณสมบัติ...-2-2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ2.1 คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้(1) มีสัญชาติไทย(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดดังนี้1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม2. วัณโรคในระยะอันตราย3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ5. โรคพิษสุราเรื้อรัง(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น/(13) ไม่เป็น...-3-(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ-สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบหรือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 25382.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครสอบตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ (ผนวก ก )2.3 สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้ระดับ 2 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ.--ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี คือ อันดับ ท.2 ขั้น 6,470 บาท-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 3 ปี คือ อันดับ ท.2 ขั้น 7,100 บาทระดับ 3 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ คือ อับดับ ท.3 ขั้น 7,940 บาท4. วิธีการรับสมัครสอบแข่งขัน4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม2553 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้(1) เปิดเว็บไซด์ http:// www.phuketcity.org หรือ http:// job. phuketcity.org(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขชำระเงิน และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ(3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) เป็นต้นในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้/ (4) นำแบบ...-4-(4) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว(5) ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบจะออกเลขประจำตัวสอบให้โดยเรียงตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ(6) ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้ว ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ http:// www.phuketcity.org หรือhttp:// job. phuketcity.org เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบให้แล้ว (เลขประจำตัวสอบจะมีการออกเลขให้อีกครั้งหลังจากมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะระบุในใบสมัครสอบ) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ4.2 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ประกอบด้วย(1) ค่าธรรมเนียมการสอบ- ตำแหน่ง ระดับ 2 ค่าธรรมเนียม 100 บาท- ตำแหน่ง ระดับ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาทค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้4.3 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จำนวน 1 ฉบับ และวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำนวน 1 ฉบับ (รูปถ่ายที่ติดในใบสมัครจำนวน 2 ฉบับ เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน)5. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ5.1 ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น5.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้5.3 ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิสมัครสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้/ (1) ผู้สอบผ่าน...-5-(1) ผู้สอบผ่านภาค ก ในระดับ 3 มีสิทธิสมัครสอบภาค ข ในระดับ 2 หรือระดับ 3หากมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร(2) ผู้สอบผ่านภาค ก ในระดับ 2 มีสิทธิสมัครสอบภาค ข ในระดับ 2 หากมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร5.4 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์5.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1375.6 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ6.1 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน2553 ที่เว็บไซต์ http:// www.phuketcity.org หรือ http:// job. phuketcity.org6.2 สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และทางเว็บไซต์ http:// www.phuketcity.org หรือ http://job. phuketcity.org ต่อไป7. หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตามข้อ 4.3)7.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน7.3 หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ/8. หลักสูตร...-6-8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันหลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 2 ภาค คือ8.1 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 200 คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) รายละเอียดตาม ผนวก ก และผนวก ข8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 100 คะแนนประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น9. เกณฑ์การตัดสิน9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)9.2 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6010. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)10.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตามข้อ 4.3)10.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Report) และสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 2 ฉบับ (รวม 4 ฉบับ)โดยยื่นฉบับภาษาไทย10.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ10.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ10.5 หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับจริง และฉบับถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ10.6 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนด ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย/10.7 หนังสือ...-7-10.7 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ผู้สมัครสอบที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสือรับรองดังกล่าวมายื่นพร้อมหลักฐานการสมัครสอบอื่นถือว่า เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สมัครสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้10.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. 9) (ถ้ามี)10.9 สำเนาใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ10.10 กรณีที่ผู้สมัครสอบมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) หากปรากฏว่าในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ได้ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบทั้งนี้ สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า ”สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับและระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกแผ่นไว้ด้วย11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้11.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้จากคะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า11.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว ก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี12. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้/(2) ผู้นั้น...-8-(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไปน้อยกว่า 10 วันนับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้(4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกันกรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป13. การบรรจุและแต่งตั้ง13.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่งตามตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต13.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งโดยเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ และไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีสอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได้13.3 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต13.4 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้ถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เป็นข้อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้/13.5 ในกรณี...-9-13.5 ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันอาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครสอบแข่งขันนั้นได้หรือยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วกรณี และผู้ที่ทุจริตในการสอบแข่งขันครั้งนั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันอีก13.6 ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ในลำดับที่ที่จะได้บรรจุ ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ) อยู่ก่อน หรือภายหลังการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ตนเองสอบได้ กรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแลว้ จะพิจารณาให้ออกจากราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง หรือทุจริต เพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7635-6024เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553(นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศและคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน1.1 ชื่อตำแหน่ง(1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง1.2 กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
3. ระยะเวลาการจ้างวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร4.1 คุณสมบัติทั่วไป(1) มีสัญชาติไทย(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วยสำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 25384.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
5. การรับสมัคร5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตั้งแต่วันที่26 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร5.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกรูป5.2.2 สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน (หรือปริญญาบัตร) ที่แสดง ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (ต้องนำตัวจริงมาแสดงด้วย) ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 พฤษภาคม 25535.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ5.2.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (สำหรับผู้สมัครเพศหญิง) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย5.3 ค่าธรรมเนียมสอบผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบจำนวน 100 บาท ที่ฝ่ายการเงิน เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ5.4 เงื่อนไขการรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร7.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ7.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล2. นักวิชาการประชาสัมพันธ์3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน4. นักวิชาการมาตรฐาน5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์6. เจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครถึง 27 เม.ย. 2553ที่อยู่ : เลขที่ 50 เกษตรกลาง บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900เอกสารใบสมัคร : http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_19-04-53-01.pdf

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ

: จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาลและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ (อาคาร 8 ชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 19-27 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือสำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริปต์ (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 27 เมษายน 2553 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

ด่วน เปิดรับสมัครครูนาฎศิลป์ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา (อนุบาล)

ด่วน เปิดรับสมัครครูนาฎศิลป์ ด่วน หน้าที่ - ดูแลและสอนนาฏศิลป์นักเรียน คุณสมบัติ • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา นาฏศิลป์ (หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • มีใจรักในงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการศึกษา • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีมได้ดี สนใจเชิญสมัครได้ที่ โรงเรียนบัณฑิตวิทยา(อนุบาล) ภายใต้การดูแลของสมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย หรือ สมัครต้วยตนเอง 12 ซอยพระยามหาอำมาตย์(ยศเส) อยู่หลังร.พ.หัวเฉียว แขวงมหานาค ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กทม.10100 โทร. 02-621-6185-6satitda

ร.ร.ดอนตาลวิทยา รับสมัครครูอตราจ้างด่วน

ร.ร.ดอนตาลวิทยา อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร042689088 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อย่างละ 1 อัตรา

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนสวีวิทยา รับสมัครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษและพลศึกษา

โรงเรียนสวีวิทยา อ.สวี .ชุมพร เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขนาดใหญ่ รับสมัครครู วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และพลศึกษา(สามารถทำทีมกีฬาฟุตบอลหรือวอลเลย์บอลหรือบาสเกตบอลหรือตะกร้อ) อัตราเงินเดือน 7940บาท/เดือน มีบ้านพัก สอบถามรายละเอียดได้ 0846320799(อ.สมเกียรติ แก้ววิจิตร)